• Art.1 Het gebruik van de website staat de klant toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de organisatie, een of meerdere tafels/plaatsen te reserveren voor de aangeboden evenementen op de website.
 • Art.2 De website staat de klant toe een of meerdere tafels/plaatsen te reserveren tot op de datum die door de organisatie bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.
 • Art.3 Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van tafels/plaatsen de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant.
 • Art.4 De beheerder van de website stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijzen de organisatie en de beheerder elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere tafels.
 • Art.5 De klant is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.
 • Art.6 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De klant dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces. Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn VISA, MASTERCARD, …) verleent de klant de machtiging aan de beheerder of zijn Partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan de beheerder of de organisatie.
 • Art.7 Ten laatste binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant een bevestiging van de aankoop ontvangen via e-mail. De klant wordt geacht deze mail uit te printen en te bewaren als een voorzichtig en redelijk persoon. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het evenement.
 • Art 8. Aankopen van tafels/plaatsen worden enkel terugbetaald indien het evenement afgelast zou worden door de organisatie omwille van Corona-maatregelen.
 • Art.9 Door het reserveren van tafels/plaatsen via de website en de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisatie, kunnen deze gebruikt worden door de beheerder of de organisatie met als enige doel de klant op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen. De klant kan op elk willekeurig moment op eenvoudig verzoek verzaken aan dit voordeel en/of zijn gegevens bekijken en indien gewenst verbeteren.
 • Art.10 Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.
 • Art.11 Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen, welke op het bezoek aan de website volgen, aangetekend gericht te worden aan het adres van de organisatie vermeld in Art. 13 en dienen over voldoende motivatie te beschikken.
 • Art.12 In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.
 • Art.13 De organisatie achter deze website is Jeugd Zonder Dak vzw, Torrestraat 35, 9200 Dendermonde, België. Ondernemingsnummer: BE 0409.903.588
 • Art.14 De inrichting van het evenement (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De ORGANISATOR is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het FESTIVAL door overmacht (niet limitatieve opsomming van redenen : Ongewone weersomstandigheden, ziekte, overlijden of afwezigheid van een artiest). Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement of festivaldag.